TRIYUWONO, I.; GAFϬKIN, M. J. Searching And Amassin G The Essential Elements Of Knowledge: Toward The Transcendental One. The International Journal of Accounting and Business Society, [S. l.], v. 2, n. 1, 2019. Disponível em: https://ijabs.ub.ac.id/index.php/ijabs/article/view/163. Acesso em: 1 dec. 2023.